Prepravná služba

Prepravná služba je zabezpečovaná osobným motorovým vozidlomkaždý pracovný deň.

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe:

  • s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, kompenzovanú prepravnou službou,
  • ktorá je podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti odkázaná  na prepravnú službu

Prepravná služba sa objednáva minimálne deň vopred
v pracovných dňoch v čase od 13:00 do 16:00 hod.
na telefónnom čísle: 0948 272 735

Prevádzková doba je počas pracovných dní v čase:
7:00 – 15:00 hod.

Úhradu za prepravnú službu vyplatí
príjmateľ priamou platbou
vodičovi v deň jazdy a vodič
príjmateľovi vystaví doklad.

Úhrada za službu:

0,35€/km (obyvateľ Kalnej nad Hronom) – okres i mimo okresu
0,45€/km (obyvateľ mimo obce) – okres i mimo okresu

Bližšie informácie:

Mgr. Štefan Nádaši
0948 41 77 66
prepravnasluzba@kalna.eu