Mieru 25, 935 32 Kalná nad Hronom

Našou víziou je poskytovať starostlivosť v rodinnom prostredí s láskou
a vytvoriť komplexné služby s kvalifikovaným personálom s dôrazom
na individuálny prístup a zachovanie dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby.

Obec Kalná nad Hronom v zrekonštruovanej budove bývalej SOŠ zriadila nové zariadenie pre seniorov. Kapacita zariadenia je 40 prijímateľov sociálnej služby ( ďalej len “pss”). ZPS je určené hlavne pre osamelých dôchodcov, ktorí tu majú zabezpečenú opatrovateľskú aj zdravotnú starostlivosť. Nachádzajú sa tu jedno a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením. Pre pss sú k dispozícii spoločenské miestnosti, jedáleň. Strava je zabezpečená päťkrát denne dodávateľským spôsobom, podľa zdravotného stavu klienta. Súčasťou areálu bude novovybudovaný park s lavičkami. Každý pss pri príjme do ZPS obdrží signalizačný nárok na privolanie personálu v prípade potreby pomoci. Vo všetkých izbách je k dispozícii televízor. signalizácia, ktorou si pss privolá ošetrujúci personál.

Obec Kalná nad Hronom do zariadenia pre seniorov umiestňuje pss na základe ich písomnej žiadosti v organizácií Centrum pomoci Kalná n.o., ktorá je poverená prevádzkou sociálnej služby. Umiestnenie a podanie žiadosti predchádza posúdeniu odkázanosti na poskytnutie sociálnej služby.

V Zariadení pre seniorov sa poskytujú:

sociálne služby:

• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle záko- na č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách,
• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

základné služby:

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ošetrovateľská starostlivosť,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
• osobné vybavenie (úschova cenných vecí a záujmová činnosť).

ďalšie služby za úhradu:

• kaderníctvo,
• rehabilitácia

Mgr. Stanislava Pisárová

zodpovedný pracovník

0948 153 792

telefónny kontakt

zps@kalna.eu

emailový kontakt