O nás

Víziou našej organizácie je prevádzkovať a doplniť sieť komplexnej sociálnej starostlivosti, tak, aby sme zabezpečili zotrvanie prijímateľa sociálnej služby v domácom prostredí čo najdlhšie. Služby rozvíjame vzdelávaním zamestnancov v oblastiach, ktoré podporujú prijímateľa sociálnej služby v sebestačnosti a sociálne ho aktivizujú čím zvyšujeme kvalitu jeho života.

Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná , n.o. so sídlom: SNP 469/44, IČO: 45 74 28 12 vznikla dňa 04/03/2014  na základe rozhodnutia Okresného úradu v Nitre podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len „Zákon“).  Nezisková organizácia Centrum pomoci Kalná je verejný poskytovateľ sociálnych služieb založená obcou Kalná nad Hronom.

Centrum pomoci Kalná , n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

  • poskytovanie  poradenstva občanom v rôznych životných či krízových situáciách,
  • poskytovanie pomoci občanom  seniorom v domácnosti pri základných  sociálnych úkonoch službou rodinní asistenti občanom , ktorí sú odkázaní na pomoc  inej osoby  z dôvodu vážneho zdravotného stavu prechodného prípadne trvalého  a nemajú  posudok o odkázanosti na sociálnu službu t.j. nemôžu využiť opatrovateľskú službu obce
  • pomoc občanom , ktorí sú odkázaní na pomoc  inej osoby  z dôvodu vážneho prechodného alebo trvalého zdravotného stavu poskytovaním sociálnych služieb.
  • sprostredkovanie sociálneho kontaktu osamelo žijúcim osobám,
  • sociálna prevencia.