Monitorovanie a signalizácia

Služba je poskytovaná FO s trvalým pobytom na území obce Kalná nad Hronom, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.
Monitorovanie je zabezpečené nepretržite prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.
Cieľová skupina
  • starobný dôchodca
  • senior žijúci osamotene
  • senior, u ktorého hrozí riziko pádu
  • fyzická osoba, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie
  • pacienti, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí
  • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Pri poskytovaní sociálnej  služby sa sprostredkováva pomoc pri : 
  • nepredvídanej situácií ( zranenie, pád…)
  • náhlej krízovej situácii ( náhle zhoršenie zdravotného stavu)
  • mimoriadnej situácie ( ohrozenie inou osobou)

POPLATKY: 15 €/ mesiac poskytovania služby

* FO – Fyzická osoba

Uplatnenie nároku na službu:
1. Prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie pomoci občan získa v kancelárií CPK n.o. na obecnom úrade v Kalnej nad Hronom alebo telefonicky

Mgr. Stanislava Pisárová
riaditeľ n.o.
tel.: 0948 153 792

2. K žiadosti o poskytovanie služieb doloží potrebné doklady:
– potvrdenie o výške dôchodku žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
– potvrdenie o zdravotnom stave žiadateľa o užívaní liekov

3. Na základe žiadosti vykoná poverený zamestnanec CPK n.o. šetrenie sociálnych a zdravotných pomerov v domácnosti žiadateľa. Na základe toho doručí CPK n.o. vyjadrenie o poskytnutí alebo neposkytnutí sociálnej služby.

4. Počas šetrenia bude poskytovateľ po prijatí žiadosti so všetkými náležitosťami hodnotiť potrebu poskytovania služby MSP. Súčasťou hodnotenia je identifikačná karta prijímateľa sociálnej služby a test hodnotenia rizika pádu. Po vyhodnotení poskytovateľ na základe žiadosti uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej mu je služba poskytovaná v dohodnutom termíne.