Opatrovateľská služba

Fyzickej osobe, ktorá:
  • má trvalý pobyt na území obce Kalná nad Hronom
  • jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č.3 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa  prílohy č. 4 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Táto činnosť je prispôsobená zvláštnostiam prostredia, rodiny či komunity, ktoré podporujú vhodnú starostlivosť a kvalitu života v prípade straty samostatnosti. Poskytuje sa v pracovných dňoch. Služba pomáha rodinným príslušníkom udržať si pracovné miesto, ak sa ocitne v situácií,  kedy je nutné postarať sa o svojho blízkeho. Opatrovateľská služba nie je hradená  z verejných prostriedkov sociálneho ani zdravotného poistenia, hradí ju klient s príspevkom obce.

Podanie žiadosti na poskytnutie sociálnej služby je potrebné v kancelárií CPK n.o. v Kalnej nad Hronom.

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu je potrebné podať na Obecnom úrade. Význam opatrovateľskej služby spočíva v udržaní klienta v prirodzenom sociálnom prostredí a podporuje činnosti, ktoré zachovávajú zdravie, vedú k uzdraveniu, prípadne k pokojnej smrti.
Úhrada za službu:

0,80€/hod. (obyvateľ Kalnej nad Hronom)

Suma úhrady pre obyvateľov iných obcí je suma určená podľa VZN miesta trvalého pobytu určená zmluvou o poskytovaní
sociálnej služby podľa § 72odst. 2 Z.z. 448/2008 najviac však do výšky 1,15€ za hodinu poskytovanej služby.

Bližšie informácie:

Mgr. Stanislava Pisárová
riaditeľ n.o.
tel.: 0948 153 792

Daniela Ivanická
asistent CPK n.o.
tel.: 0948 088 067

centrum.pomoci@kalna.eu