Ekonomicky oprávnené náklady 2017 v EUR

Centrum pomoci Kalná n.o., SNP 469/44, 935 32 Kalná nad Hronom

Druh sociálnej služby:           Opatrovateľská služba

Forma sociálnej služby:          terénna forma sociálnej služby

Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) určené podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách)

        EON
a.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 114 877,07€
b.) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistené na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu nato určenom 56 569,18€
c.) tuzemské cestovné náhrady 0,00€
d.) výdavky na energie, vodu a komunikácie        41,40€
e.) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 2193,60€
f.) dopravné 266,08€
g.) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 0,00€
h.) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom ieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. 0,00€
i.) výdavky a služby 1218,98€
j.) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 7415,19€
k.) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájmu, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00€
SPOLU  18 2581,50€

V Kalnej nad Hronom, 30.04.2018

 

Druh sociálnej služby:           Prepravná služba

Forma sociálnej služby:          terénna forma sociálnej služby

Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) určené podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách)

        EON
a.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 10 208,44€
b.) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistené na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu nato určenom 4340,84€
c.) tuzemské cestovné náhrady 0,00€
d.) výdavky na energie, vodu a komunikácie 41,40€
e.) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 164,52€
f.) dopravné 85,55€
g.) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 3525,49€
h.) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom istom prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. 0,00€
i.) výdavky a služby 827,75€
j.) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 180,29€
k.) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájmu, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 1788,00€
SPOLU 21 162,28€

V Kalnej nad Hronom, 30.04.2018

 

Druh sociálnej služby:           Denné centrum

Forma sociálnej služby:          terénna forma sociálnej služby

Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) určené podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o sociálnych službách)

        EON
a.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 11835,86€
b.) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistené na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu nato určenom 4936,45€
c.) tuzemské cestovné náhrady 0,00€
d.) výdavky na energie, vodu a komunikácie 20,70€
e.) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1258,19€
f.) dopravné 68,50€
g.) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 345,90€
h.) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom ieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. 12,00€
i.) výdavky a služby 1492,95€
j.) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 0,00€
k.) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájmu, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00€
SPOLU 19970,55€

V Kalnej nad Hronom, 30.04.2018

 

 

 

Druh sociálnej služby:           Terénna služby krízovej intervencie

Forma sociálnej služby:          terénna forma sociálnej služby

Ekonomicky oprávnené náklady ( ďalej len EON) určené podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o sociálnych službách)

        EON
a.) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 871,15€
b.) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistené na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu nato určenom 368,39€
c.) tuzemské cestovné náhrady 0,00€
d.) výdavky na energie, vodu a komunikácie 20,70€
e.) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 0,00€
f.) dopravné 55,70€
g.) výdavky na rutinnú údržbu a štandartnú okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 71,48€
h.) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného za aké sa v tom čase a na tom ieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. 12,00€
i.) výdavky a služby 528,63€
j.) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej práce neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 14,68€
k.) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka, odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájmu, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 0,00€
SPOLU 1942,73€

V Kalnej nad Hronom, 30.04.2018