Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba §47 Z.z. 448/2008 poskytovaná FO s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.
Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia.

Podmienky poskytovania sociálnej služby:
1. Fyzické osoby, ktoré si zapožičiavajú pomôcky sú občania s trvalým pobytom v obci Kalná nad Hronom
2. Preprava pomôcok je zabezpečovaná na vlastné náklady žiadateľa.

FO, ktorá opatruje má možnosť čerpať si 30 dňové „voľno“ aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách, to znamená, že si nemusí čerpať 30 dní nepretržite.

Počas poskytovania odľahčovacej služby Centrum pomoci Kalná v rámci svojej pôsobnosti zabezpečí alebo poskytne FO so zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu, ambulantnú alebo
pobytovú v rozsahu najmenej 12 hodín denne:

a) ambulantná sociálna služba: formou pobytu v dennom stacionári,
b) terénna sociálna služba: formou poskytovania opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta,
c) pobytová sociálna služba : formou pobytu v zariadení opatrovateľskej služby.

Spôsob a výška úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby sa určí podľa druhu poskytovanej sociálnej služby. Úhradu, opatrovaný klient za poskytovanie sociálnej služby počas odľahčovacej služby platí v súlade s § 72 a 73 Z.z.448/2008 o sociálnych službách.

* FO – Fyzická osoba

Bližšie informácie:

Mgr. Stanislava Pisárová
riaditeľ n.o.
tel.: 0948 153 792