Odlahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba v súlade s ustanovením § 54 Z.z. 448/2008

zákona o sociálnych službách. Je poskytovaná FO, ktorá opatruje FO s ťažkým zdravotným postihnutím (ÚPSVaR). Sociálna služba sa poskytuje alebo zabezpečuje FO s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom FO, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby

  • je umožniť FO, ktorá opatruje nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

FO, ktorá opatruje má možnosť čerpať si 30 dňové „voľno“ aj po jednotlivých dňoch, nie však po hodinách, to znamená, že si nemusí čerpať 30 dní nepretržite.

Počas poskytovania odľahčovacej služby Centrum pomoci Kalná v rámci svojej pôsobnosti zabezpečí alebo poskytne FO so zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu, ambulantnú alebo
pobytovú v rozsahu najmenej 12 hodín denne:

a) ambulantná sociálna služba: formou pobytu v dennom stacionári,
b) terénna sociálna služba: formou poskytovania opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta,
c) pobytová sociálna služba : formou pobytu v zariadení opatrovateľskej služby.

Spôsob a výška úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby sa určí podľa druhu poskytovanej sociálnej služby. Úhradu, opatrovaný klient za poskytovanie sociálnej služby počas odľahčovacej služby platí v súlade s § 72 a 73 Z.z.448/2008 o sociálnych službách.

* FO – Fyzická osoba

Bližšie informácie:

Mgr. Stanislava Pisárová
riaditeľ n.o.
tel.: 0948 153 792